AMSTELVEEN - Slimme en schone stadslogistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit van Amstelveen en toekomstbestendige verkeersstromen. Het houdt Amstelveen leefbaar in de toekomst. De logistieke- en pendelstromen zijn de afgelopen jaren fors toegenomen en blijven naar verwachting ook de komende jaren groeien. Inwoners laten internetbestellingen graag thuis of op het werk afleveren, winkels en restaurants willen dat hun bestellingen op tijd in huis zijn en ook bij verbouwingen en de vele bouwprojecten is tijdige levering van materialen essentieel. Met ondertekening Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondersteunt Amstelveen het verduurzamen van de logistiek in de regio.

Wethouder Duurzaamheid Floor Gordon: “Gemeente Amstelveen vindt schone voertuigen belangrijk voor het verminderen schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) en het verbeteren van de leefbaarheid. Daarom faciliteren we elektrische laadpalen voor inwoners, verduurzamen we ons eigen wagenpark en doen we met de ondernemers in het Oude Dorp een pilot voor gezamenlijke afvalinzameling. Tegelijk is er ook nog veel winst te behalen in de logistieke bewegingen van ons bedrijfsleven. Door na te denken over “bouwhubs” kun je vele vervoersbewegingen van en naar bouwlocaties binnen je stad door bouwvakkers en materiaaltransport verminderen. Dit komt ook de veiligheid ten goede. Jaarlijks neemt het aantal pakketbezorgingen met 10 à 20 procent toe en ook de bevoorrading van horeca en winkels draagt nu in grote mate bij aan de uitstoot van schadelijke emissies. De ondertekening van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek is een startpunt. De komende tijd kijken we, in nauwe afstemming met bedrijfsleven, waar de gemeente en het bedrijfsleven stappen kunnen zetten en welke maatregelen mogelijk zijn.”

Wethouder Verkeer en Vervoer Rob Ellermeijer: ”Duurzame stadslogistiek is van belang voor de leefbaarheid van de stad. Met de toenemende verkeersdrukte is het essentieel dat we de goede luchtkwaliteit in de stad behouden. Met het elektrificeren van het openbaar vervoer zijn al belangrijke stappen gezet. Door de verduurzaming van andere vervoerstromen houden we Amstelveen op een leefbare manier bereikbaar. Maatwerk en een planning die voor het bedrijfsleven haalbaar is, zijn hiervoor de uitgangspunten.”

Samen met het regionale en lokalen bedrijven
Met de ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) geeft Amstelveen aan dat het samen met de regio, mee willen werken aan het slimmer en schoner maken van de stadslogistiek in Amstelveen. We willen deze slimme en schone stadslogistiek gezamenlijk als overheden in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven lokaal en regionaal op pakken door kennis delen, samenwerken, experimenteren, etc. Het uiteindelijke doel is om schadelijke emissies als gevolg van stadslogistiek zo veel mogelijk te reduceren. Daarnaast streven partijen ernaar om het geluid te beperken. Ook het terugdringen van het aantal benodigde voertuigen en voertuigkilometers voor de bevoorrading van steden vormt een belangrijk doel. Het draait vooral om samenwerking en kennis delen tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Deelnemers aan de Green Deal ZES testen \nieuwe praktische logistieke oplossingen. Ook testen ze combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving.

Maatwerk
Het gaat om een gezamenlijke aanpak, maar wel met bij Amstelveen passend maatwerk. Daarbij zal gezamenlijk gekeken worden naar bijvoorbeeld methodes om de effecten te monitoren of om ideeën uit te wisselen.