AMSTERDAM - Het college van B en W heeft besloten dat AEB kan worden verkocht. In februari 2020 had het college daarover al een principebesluit genomen, en in oktober 2020, na uitgebreid boekenonderzoek, een voorgenomen go-besluit. AEB wordt verkocht zonder het 50% aandelenbelang van AEB in Westpoort Warmte (WPW). Die aandelen komen direct in handen van de gemeente.

Wethouder Everhardt (Deelnemingen): “AEB heeft het afgelopen jaar flinke vooruitgang geboekt met het verbeteren van de bedrijfsvoering. Zo is het onderhoud van de afvalverwerkingsinstallaties verbeterd en heeft AEB de financiën meer onder controle. Dit bleek eerder ook al uit het boekenonderzoek. Nu wordt voorzien dat de Europese Commissie op korte termijn akkoord gaat met het herstructureringsplan staan alle seinen op groen om de verkoop van AEB te starten. Een belangrijke volgende stap voor AEB en de gemeente.”

AEB kan niet verkocht worden met haar aandelenbelang in WPW, omdat dit een competitief verkoopproces niet mogelijk maakt. De gemeente neemt het 50% belang in WPW over van AEB voor een marktconforme prijs van 73 miljoen euro. Wethouder Van Doorninck (Duurzaamheid): ”Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn. In het licht van deze ambitie kiest het college ervoor het aandelenbelang in WPW van AEB over te nemen. Belangrijke reden hiervoor is dat het nog erg onzeker is welke sturingsmogelijkheden gemeenten gaan krijgen in de nieuwe Warmtewet. Met het gedeeld aandeelhouderschap in WPW heeft de gemeente die sturingsmogelijkheden in ieder geval wel. Zo krijgen we invloed op betaalbaarheid, duurzaamheid, de uitbreiding van het warmtenetwerk en de betrouwbaarheid van de warmtelevering.”

Westpoort Warmte

Westpoort Warmte zal worden voortgezet als ‘gemeentelijke deelneming’, die 20.000 individuele woningen en 280 bedrijven en andere grootverbruikers in Amsterdam van stadswarmte voorziet. De afgelopen tijd zijn de afspraken met Vattenfall over het nieuwe gezamenlijke aandeelhouderschap verder uitgewerkt. Zo zijn er doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en groei van het netwerk overeengekomen, die stevig bijdragen aan het bereiken van de gemeentelijke ambities. Wat betreft betaalbaarheid is afgesproken dat WPW een prijsbeleid gaat voeren, wat betekent dat zij tot 25% van de goedkoopste warmteaanbieders van Nederland gaat behoren. Daarnaast is afgesproken dat WPW streeft naar een volledig CO2-vrije warmtevoorziening in 2040.

Aanvullende investering WPW
De komende periode zijn onder meer door de groei van het netwerk van WPW extra investeringen nodig. Gemeente Amsterdam en Vattenfall zullen daarom in het eerste kwartaal van 2021 de financieringsfaciliteit verhogen van 105,8 miljoen euro naar 155,8 miljoen euro. Op basis van de aandelenverhouding (50-50%) betekent dit voor de gemeente dat er aanvullend 25 miljoen euro in WPW geïnvesteerd moet worden. Het college legt deze verhoging van de financieringsfaciliteit bij behandeling van het definitieve go-besluit voor aan de gemeenteraad.

AEB Bio-energiecentrale (BEC)
De AEB Bio-energiecentrale B.V. (BEC) zal in principe onderdeel zijn van de verkoop van AEB, waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden dat AEB de BEC voortijdig aan een derde verkoopt.

Afvalverwerking
De gemeente moet het contract voor de afvalverwerking van huishoudelijk afval aanbesteden als AEB niet meer in handen is van de gemeente. Aangezien dit een complex aanbestedingstraject is, is de inschatting dat dit zo’n 2 tot 3 jaar in beslag neemt. Om de afvalverwerking voor Amsterdams afval veilig te stellen, ook na de verkoop van AEB, zal een overbruggingscontract worden gesloten met AEB voor een periode van drie jaar tot eind 2025. AEB blijft dus in ieder geval tot en met 2025 het Amsterdamse afval verwerken.

Financiering AEB
De gemeenteraad heeft aan het college een mandaat gegeven om AEB een krediet te verlenen van in totaal 80 miljoen euro, waarvan 35 miljoen daadwerkelijk aan AEB is toegezegd en overgemaakt. Door een algemene belastingmaatregel van het Rijk die latere gespreide betaling van de belastingschuld van AEB mogelijk maakt, en door de verkoop van het 50% belang in WPW aan de gemeente, hoeft geen aanvullend krediet aan AEB te worden verstrekt. AEB zal de verleende steun van 35 miljoen euro in termijnen terugbetalen.

Vervolg
Het definitieve go-besluit wordt op 10/11 februari 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Ook zal bij die gelegenheid de overname van WPW en het daarvoor benodigde raadskrediet worden voorgelegd. Het verkoopproces start naar verwachting nog in het eerste kwartaal van dit jaar met een publieke aankondiging.