AMSTERDAM - Voormalig directeur van Blijf Groep, Aleid van den Brink, heeft maandag 24 september de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van loco-burgemeester Marjolein Moorman. Dankzij de inzet van mevrouw Van den Brink is in Amsterdam de kwaliteit van de hulp bij de vrouwenopvang verbeterd.

Vanaf eind jaren ’70 heeft mevrouw Van den Brink zich met grote gedrevenheid, vasthoudendheid en visie ingezet voor vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Haar ambitie om geweld tegen vrouwen en meisjes daadwerkelijk en systematisch te verminderen heeft zij in meerdere decennia vorm gegeven. Daarbij heeft zij zich hard gemaakt om de positie van vrouwen en kinderen in kwetsbare posities te versterken en de opvang en begeleiding van gezinnen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld continu te verbeteren.

Aleid van den Brink is gedurende haar werkzame leven een van de aanjagers geweest van de zowel landelijke als ook aan de stad Amsterdam gekoppelde verbeteringen in de sector vrouwenopvang. Daarbij heeft zij op bijzondere wijze invulling gegeven aan haar hoofdfunctie door haar blik te richten op vernieuwingen die het directe kader van haar functie en de sector overstegen. In haar eigen organisatie heeft zij de Oranje Huis- aanpak neergezet die internationaal erkenning heeft gekregen en een gedachtenverandering in de vrouwenopvang tot stand heeft gebracht. Door de tot dan toe verborgen opvang zichtbaar en open in de wijk te positioneren en verbinding te zoeken met nieuwe maatschappelijke partners.

Als voorzitter van de stuurgroep projecten bij de Federatie Opvang heeft zij zich hard gemaakt voor het Verbeterplan Vrouwenopvang (2008 – 2013). Dit plan heeft ervoor gezorgd dat vrouwen én kinderen met methodisch verantwoorde ondersteuning (nog) beter in staat werden gesteld om de vicieuze cirkel van huiselijk geweld te doorbreken. Zij was pleitbezorger van een landelijk dekkend netwerk van vrouwenopvang, zodat slachtoffers van huiselijk geweld overal in Nederland terecht kunnen. Hierdoor wordt effectief samengewerkt tussen organisaties voor vrouwenopvang onderling én met partners uit de strafrechtketen als de veiligheid daar om vraagt.

Aleid van den Brink heeft zich ook ingezet op het internationale toneel. Zij is vanaf de 1e World Conference of Women’s Shelters (2006) betrokken geweest bij de vorming van het Global Network of Women’s Shelters. Haar inspanningen om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan door organisaties en netwerken wereldwijd te verbinden, overstijgen de ‘gebruikelijke’ vervulling van de rol als directeur-bestuurder.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.