Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 10 oktober 2017 het ontwerpbestemmingsplan Boven ’t Y en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

Het plangebied betreft winkelcentrum Boven ’t Y en omgeving en ligt in Amsterdam Noord en wordt begrensd door de IJdoornlaan in het noordoosten, de T.H. Weeversweg in het zuidoosten en het Buikslotermeerplein in het zuidwesten. In het noordwesten loopt de plangrens door het midden van de watergang bij het Stadsdeelkantoor. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld vanwege de actualiseringsplicht die is opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening. Voor het plangebied is in 2007 het bestemmingsplan Vernieuwing Boven 't Y vastgesteld voor modernisering van het Buikslotermeerplein met diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Deze zijn deels gerealiseerd. Het bestemmingsplan beoogt te voorzien in een actueel juridisch planologische kader waarbij het vigerende bestemmingsplan als basis dient.

Hogere waarden

De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder zullen ter plaatse van geprojecteerde bouwblokken in het gebied tussen de IJdoornlaan, bestaande winkelcentrum, Buikslotermeerplein en het stadsdeelkantoor worden overschreden. Omdat geluid reducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen.

Crisis- en herstelwet

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vallen onder categorie 3.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet. Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Boven ‘t Y en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder liggen met de daarbij behorende stukken met ingang van 19 oktober 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres:

Het ontwerpbestemmingsplan Boven ’t Y met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.N1605BPGST-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en ten aanzien van het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kan contact worden opgenomen met mevr. M. Hettinga, Ruimte en Duurzaamheid, team Noord-Centrum via 14020.