AMSTERDAM - Uit de laatste inspectie bleek dat het rioolstelsel in de Molenwijk in zeer slechte staat verkeert. De situatie is zo nijpend, dat instortingsgevaar reëel aanwezig is. Waternet besloot hierom het hele rioolstelsel in de Molenwijk op korte termijn te vervangen. Om zo min mogelijk overlast te bezorgen wordt het riool per flat vervangen. Het is wel mogelijk dat bij maximaal twee flats de werkzaamheden tegelijkertijd in uitvoering zijn.

Werkzaamheden in de buurt van scholen voeren we bij voorkeur in schoolvakanties uit. Dit om gevaarlijke situaties voor leerlingen rondom de scholen zoveel mogelijk te vermijden. Dit wordt apart met de scholen opgenomen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het opnemen van de aanwezige bestrating, het vervangen van het riool, het vervangen van de huisaansluitingen en het weer aanbrengen van de opgenomen bestrating. De werkzaamheden vinden in hoofdzaak plaats aan de voorzijde van de flats.

In de loop der jaren zijn op het bestaande riooltracé diverse plantvakken en bomen aangebracht. Helaas is het niet mogelijk om alle plantvakken en bomen te sparen. In overleg met het stadsdeel worden, daar waar nodig, plantvakken en bomen verwijderd. Na de werkzaamheden van Waternet worden de plantvakken en bomen zoveel mogelijk weer aangebracht. Dit laatste in overleg met het stadsdeel.

Tijdens onze werkzaamheden gaat Liander Gas ook een deel van zijn leidingen, inclusief huisaansluitingen vervangen. Indien er bij uw flat werkzaamheden aan de gasleiding worden verricht stelt Liander Gas u tijdig met een extra brief op de hoogte.

We voeren de werkzaamheden daar waar mogelijk zoveel mogelijk gecombineerd uit.

Planning

Op maandag 19 juni 2017 wordt er gestart met het opnemen van de verharding (tegelvoetpad en aansluitend de asfaltverharding). De rioleringswerkzaamheden starten in de week van 26 juni 2017. De werkzaamheden voor flat Paltrokmolen duren ongeveer 6 weken.

Het gehele werk in de Molenwijk is medio september – oktober gereed.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden garandeert Waternet de toegang tot de flats. Voetgangers kunnen via loopschotten langs de werkzaamheden lopen.

Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden in de parkeervakken wordt er, wanneer nodig, samen met de wegbeheerder naar alternatieve parkeerplaatsen gezocht. Invalidenparkeerplaatsen worden altijd in overleg met de wegbeheerder en betrokkenen tijdelijk verplaatst.

De toegangsweg naar het betaalde parkeerterrein zal gefaseerd worden gepasseerd.

Diversen

Het kan voorkomen, dat vuilinzamelplekken door de werkzaamheden niet bereikbaar zijn. Wij verzoeken u dan uw huisvuil aan te bieden op plekken waar de vuilophaalwagens bij kunnen komen. In overleg met de wegbeheerder worden tijdelijke locaties aangegeven.

Onlangs is het fietspad door de Molenwijk voorzien van nieuwe asfalt. De werkzaamheden van Waternet zullen niet plaatsvinden in het nieuwe asfalt. Bij kruisingen met het fietspad brengt Waternet de riolering sleufloos aan. Hier brengen we het riool aan door middel van een doorperstechniek.