De tweede editie van de Vluchtelingenmonitor is uitgebracht, het halfjaarlijkse onderzoek naar de achtergrond van vluchtelingen in Amsterdam en hoe het hen vergaat als Amsterdammers. De monitor laat zien voor welke uitdagingen de gemeente staat op het gebied van begeleiding naar werk of opleiding, huisvesting en het bieden van maatwerk aan verschillende groepen.

De Vluchtelingenmonitor brengt de kenmerken en achtergronden in kaart van statushouders die de afgelopen 15 jaar naar Amsterdam gekomen zijn. Ook beschrijft de monitor hoe het staat met werk, opleidingsniveau, zelfredzaamheid en huisvesting van statushouders en hoe de Amsterdammers tegen de opvang van statushouders aankijken.

Uit de monitor blijkt het belang van de extra inzet op toeleiding naar werk en opleiding vanuit de nieuwe Amsterdamse Aanpak Statushouders. Het opleidingsniveau van statushouders is veelal lager dan gemiddeld in Amsterdam. Naast het opleidingsniveau kunnen andere (cultuurgebonden) factoren ook de participatie van groepen statushouders beïnvloeden. Aan deze groepen wordt extra aandacht besteed door het bieden van maatwerktrajecten binnen de nieuwe aanpak.

Het huisvesten van statushouders is een extra opgave bovenop het huisvesten van kwetsbare groepen Amsterdammers en andere groepen die op zoek zijn naar betaalbare woningen, zoals jongeren en studenten. Er wordt extra ingezet op het huisvesten van statushouders in verbouwde leegstaande gebouwen of gemengd met studenten en jongeren in tijdelijke woningen. Amsterdam vergroot de komende twee jaar de sociale woningvoorraad door het creëren van 5400 tijdelijke woningen, om de doorstroming op de woningmarkt te versnellen. De wettelijke taak die Amsterdam heeft om 2.077 statushouders te huisvesten in 2016 wordt naar verwachting gehaald: eind november hebben 1825 statushouders een woning toegewezen gekregen.

Het draagvlak onder de Amsterdamse bevolking voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen blijft onverminderd hoog. De gemeente blijft inzetten op het faciliteren van maatschappelijke initiatieven en het verwelkomen van de nieuwe Amsterdammers in de buurt.

In de Vluchtelingenmonitor voorjaar 2017 wordt extra aandacht besteed aan de gezondheid en de maatschappelijke participatie van statushouders die al langer in Amsterdam wonen.