AMSTERDAM - Voor 2018 is er budget beschikbaar en heeft het stadsdeel Zuidoost een project opgestart om de doorstroming en verkeersveiligheid rondom de rotonde Bijlmerdreef-Elsrijkdreef (rotonde Ganzenhoef) te verbeteren.

Sinds enige tijd is er sprake van slechte verkeersdoorstroming rondom de rotonde Bijlmerdreef-Elsrijkdreef. De problemen doen zich vooral voor tijdens markturen op zaterdag, maar ook ’s ochtends en ’s avonds op werkdagen ontstaan er opstoppingen en files.

De gemeente onderzocht verschillende maatregelen en zette de voor- en nadelen van deze maatregelen op een rijtje. Op basis daarvan heeft de gemeente een voorkeursvariant benoemd (zie Gereedschapskist verbetering doorstroming rotonde Ganzenhoef (PDF, 2,2 MB). Om te komen tot de meest geschikte oplossing binnen de beschikbare tijd en budget, betrekt de gemeente omwonenden en gebruikers van het winkelcentrum hierbij.

Resultaat informatiemarkt

Tijdens de informatiemarkt op woensdag 6 december in NoLimit kregen de bezoekers een presentatie en was er ruim gelegenheid om onderling en met vertegenwoordigers van de gemeente te discussiëren over de beoogde maatregelen. De betrokken bewoners droegen veel ideeën en suggesties aan (zie punt 1 Doorstromingsproblematiek voor een selectie van de aangedragen ideeën/suggesties).

Suggesties en ideeën van bewoners en belanghebbenden geordend op effect maatregel

 1. Doorstromingsproblematiek
  - Rechtsaf i.c.m. nieuwe bushalteconfiguratie;
  - Afrit/oprit naar parkeerplaatsen op Daalwijkdreef (breed genoeg);
  - Creëer een extra rijbaan op de rotonde (breed genoeg);
  - Inrit parkeerplaatsen halverwege de parkeerplaats;
  - Afsluiten inrit v.a. rotonde en parkeerplaats 2 richting maken met schuinparkeren (creëert extra ruimte);
  - Niet 1 maar 2 nieuwe bushaltes met eigen buskom: Bijlmerdreef (voorkeursvariant) en volwaardige halte bij metrostation;
  - Rijrichting omdraaien;
  - Rijrichting omdraaien en invoegstrook Bijlmerdreef;
  - Standaard groen voor auto's. Pulsknop voor voetgangers;
  - Frequent voorrang voor auto's voorkomt blokkades.
 2. Parkeerproblematiek
  - Extra parkeerplaatsen tussen Elsrijkdreef en Geldershoofd;
  - Overal betaald parkeren tegen laag tarief (nu te weinig handhaving);
  - Op piekmomenten (zaterdag) voldoende parkeergelegenheid creëren in de omgeving;
  - Markt en parkeerplaats omdraaien;
  - Maatregel 4, 7 en 10;
  - Parkeerplaatsen blauwe zone naast de markt;
  - Meer parkeerplaatsen op noordzijde marktplein;
  - Fiscaliseren parkeren over het gehele stadsdeel;
  - Opheffen parkeerplaatsen;
  - Gedeelte Annie Romein plein als parkeerplaats.
 3. Verkeersveiligheid
  - Voor alle toegangswegen en zebrapaden (EG-Platform);
  - Aanpakken/handhaven snorders;
  - Verhoogde wegen op palen en aansluitende parkeergarages;
  - t.a.v. oversteek Ganzenhoefpad: Elswijkdreef half verhogen en Ganzenhoefpad half verdiepen;
  - Gelijke voorrangsituatie voor fietsers en voetgangers;
  - Verkeerslichten voor voetgangers en pulsknop bij 2 zebra's (i.v.m. leegloop metro);
  - Een (rol)trap vanaf het metrostation over de weg heen naar het winkelcentrum;
  - Oversteek GH-pad beveiligen met knipperlichten.
 4. Overig
  - Verkeerregelaars helpen maar weinig, men past gedrag niet aan;
  - Integraal masterplan Ganzenhoef ontwikkelen;
  - Fundamenteel benaderen vanuit onomkeerbare situatie in het gebied;
  - Markt verplaatsen naar noordzijde winkelcentrum;
  - Markt verspreiden over winkelcentrum en Annie Romeinplein;
  - Meer handhaven;
  - Bushalte verplaatsen en weg versmallen
  - Verkeersregelaars op zaterdagmiddag bij begin, op en aan eind van de N-weg.

Meedenkgroep

Tijdens de presentatie ontstond er een constructief gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de voorgestelde maatregelen. Bewoners werden uitgenodigd om deel te nemen aan het vervolgtraject in de ‘Meedenkgroep Rotonde Ganzenhoef’. Hiervoor hebben zich 27 bewoners aangemeld en inmiddels heeft de eerste bijeenkomst van de Meedenkgroep plaatsgevonden op 11 januari.

Het doel van deze bijeenkomsten is om gezamenlijk verder te praten over de door de gemeente benoemde maatregelen en de ideeën van de inwoners en belanghebbenden: welke oplossingen werken wel en welke niet? Is er draagvlak voor het voorkeursmodel van de gemeente? Zijn er betere voorstellen om de problematiek op te lossen? De resultaten van de bijeenkomst worden door de projectgroep nader uitgewerkt of waar nodig nader onderzocht.

Begin februari vindt er een tweede bijeenkomst van de Meedenkgroep plaats om de bevindingen met elkaar terug te koppelen en conclusies te trekken. Daarna volgt een advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel over de te nemen maatregelen en vervolgstappen.

Contact

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met projectmanager Patrick Gering op telefoonnummer 06 5788 2111 of via e-mail: p.gering@amsterdam.nl .