AMSTERDAM - Stadsdeel Oost heeft op het Archimedesplantsoen nieuwbouw met goedkope huurwoningen en huurwoningen in het middensegment via een wooncoöperatief voor ogen. Voor de ontwikkeling van deze woningen is een nieuw bestemmingsplan nodig. Vanaf 14 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage, voor een termijn van zes weken. Iedereen kan tijdens deze periode zienswijzen kenbaar maken.

Het ontwerpbestemmingsplan Archimedesplantsoen en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen, met de daarbij behorende stukken, van maandag 14 augustus tot en met maandag 25 september 2017 ter inzage bij de Afsprakenbalie van Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2. Het loket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Het ontwerpbestemmingsplan Archimedesplantsoen met de daarop betrekking hebbende stukken is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl(planidentificatienummer ID NL.IMRO.0363.M1606BPSTD-OW01).

Zienswijzen

  • Zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam.
  • Zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunnen naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

U kunt zienswijzen op de volgende manieren indienen:

  • Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan Gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. Eva Bosman, team Oost/Zuidoost.
  • Wilt u uw zienswijze mondeling doorgeven? Neem dan contact op met Eva Bosman van Ruimte en Duurzaamheid, team Oost/Zuidoost, via telefoonnummer 14 020.