AMSTERDAM - De realisatie van de nieuwe stadsbuurt op het Havenstraatterrein gaat de volgende fase in. Nu de afhandeling van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt, wordt verder gegaan met het vaststellen van het bestemmingsplan.

Nieuw stukje stad

Stadsdeel Zuid wil het Havenstraatterrein transformeren van rafelrand tot een nieuw stukje stad met ruimte voor wonen en werken. Er komen 500 woningen, waarvan een groot deel in het schaarse middenhuursegment, verdeeld over vier bouwblokken. Ook komt er een basisschool en is er ruimte voor bedrijven, maatschappelijke dienstverlening en horeca. Het project lag stil vanwege de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en zorgvuldige beantwoording die veel tijd in beslag nam. De gemeentelijke beantwoording van deze zienswijzen en het daarbij behorende overleg en onderzoek, leidde tot een aantal aanpassingen in het bestemmingsplan.

Aanpassingen

Een belangrijke aanpassing is het schrappen van de historische tramspoorlijn en bijbehorende stalling uit het bestemmingsplan. Het realiseren van een tramstalling in een van de woonblokken vergt een grote financiële investering waarvan vooraf duidelijk moet zijn dat deze ook gedaan kan worden door de tramorganisaties. De gemeente stelde dit altijd als voorwaarde. De betrokken tramorganisaties konden tot op heden, na veelvuldig overleg, geen overtuigend toekomstbestendig exploitatieplan overleggen. Om verdere vertraging van de procedure te voorkomen zijn de tramspoorlijn en stalling uit het bestemmingsplan gehaald. Desondanks blijft het mogelijk de historische tramspoorlijn en bijbehorende stalling te behouden voor het Havenstraatterrein, hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen. Het is aan de tramorganisaties om alsnog met een overtuigend plan te komen.

Andere belangrijke aanpassingen in het plan zijn onder meer de verlaging van de bouwhoogte van bouwblok 4, naar aanleiding van bezwaren van bewoners tegenover het blok aan de Afroditekade.

Het parkeren is in het gewijzigde plan uitsluitend ondergronds of in souterrains toegestaan. Ook worden de binnenterreinen van de bouwblokken expliciet bestemd tot tuin.

Sebastiaan Capel portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening van bestuurscommissie Zuid: “Ik ben blij dat de realisatie van het Havenstraatterrein weer een stap verder is. Het is hard nodig dat er meer woningen bijkomen in Zuid en vooral middenhuur, dit project gaat daaraan bijdragen”.

Vervolg besluitvorming

De procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan werd dinsdag 19 december hervat door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. In januari is het algemeen bestuur van Zuid aan zet om haar advies te geven. Daarna is het aan de wethouder Ruimtelijke Ordening en het college van B&W om zich over het bestemmingsplan te buigen. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan uiteindelijk vast, naar verwachting uiterlijk medio 2018. Volgens de huidige planning start dan begin 2020 de bouw van blok 1 en de school (blok 2).

Meer informatie

Project Havenstraatterrein