AMSTERDAM - Hot topic is en blijft: hoe verdelen we de woningen in Amsterdam? Het antwoord hierop vindt u in de Amsterdamse Woonagenda 2025. Op basis van deze Woonagenda, zijn er per 1 januari 2018 enkele wijzigingen op de huisvestingsverordening ingevoerd.

Er is een landelijke huisvestingswet. Op basis van deze wet kunnen gemeenten sturen in de verdeling van de woonruimte en in de samenstelling van de woningvoorraad. En vanuit deze wet kan een gemeente een huisvestingsverordening invoeren. De Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 wordt per 1 januari 2018 aangepast.

Wijzigingen huisvestingsverordening

In de verordening 2018:

  • geldt het verloten van sociale huurwoningen alleen nog voor jongeren van 18 tot 27 jaar
  • is er een voorrangsbepaling voor mensen met een WMO-verhuiskostenvergoeding bij laag gelegen woningen
  • zijn er voorrangsbepalingen voor kleine en grote gezinnen opgenomen
  • is een vergunningsplicht ingevoerd voor (nieuwbouw) middeldure huurwoningen
  • is de leeftijdsgrens voor seniorenwoningen verhoogd naar 65 jaar
  • worden statushouders bij beëindiging van een tijdelijke huurovereenkomst bemiddeld naar andere woonruimte
  • zijn criteria voor woningen in gemengde complexen opgenomen

Meer lezen?

Voor welke uitdagingen staat Amsterdam tot 2025 op het terrein van wonen? De Woonagenda 2025 geeft hier antwoord op. De meest in het oog springende actie uit de Woonagenda 2025 is het nieuwe stedelijke uitgangspunt voor de woningbouwprogrammering: 40% gereguleerde huur, 40% middelduur (huur en koop) en 20% dure huur en koop.