AMSTERDAM - Het college van B en W neemt nieuwe maatregelen om de groei van de stad en de toename van toerisme in goede banen te leiden. Het college kiest nadrukkelijk voor kwaliteit en diversiteit. Amsterdam moet een succesvolle wereldstad blijven, waar leefbaarheid voorop staat, met een diverse economie en een duurzame toerismesector. Niet alles kan en mag. Daarom wordt het college strikter in het stellen en handhaven van regels.  

Het college stelt maatregelen voor op diverse terreinen:

 • Onderzoek naar verdere verhoging van de toeristenbelasting in het kader van spreiding en sturing op toegevoegde waarde voor de stad. 
 • Strengere maatregelen voor touringcars in het centrum, waaronder een inrijverbod voor touringcars op bepaalde routes, een aanscherping van 7,5 tonsroutes door beperking tot venstertijden, een snellere uitrol van Elektronische Haltedetectie en pilots met transferpunten touringcars/rondvaartboten. 
 • Een verbod op pleziervaart in het Wallengebied. 
 • De pilot flexibele openingstijden voor winkels wordt kritisch tegen het licht gehouden, waarbij het drastisch inperken van specifieke gebieden wordt onderzocht.
 • Verdere ontwikkeling van continue inzet van crowd management om proactief te sturen bij het voorkomen van ongewenste drukte, bijvoorbeeld op de Wallen of in drukke winkelstraten. 
 • Een concrete uitwerking voor de komst van nieuwe culturele functies aan de randen van de stad. 
 • Onderzoek naar mogelijkheden om beperkingen te stellen aan locaties waar alternatief persoonsvervoer wel en niet is toegestaan, of mogelijkheden om eisen aan een voertuig of het gebruik ervan te stellen. 
 • Het ontwikkelen van een goed werkend systeem van melden, doorzetten, opvolgen en afhandelen van klachten over overlast door bewoners.  
 • In 2017 start de gemeente met meerdere maatregelen om overlast van afval en verontreiniging tegen te gaan, waaronder een campagne om bewoners, ondernemers en bezoekers meer bewust te maken van het nut en de noodzaak van een schone stad.  
 • Samen met experts doet het college meer onderzoek naar gedragsbeïnvloeding. Zowel gericht op spreiding als op het voorkomen van overlast gevend gedrag in bijvoorbeeld het Wallengebied 
 • Het college verkent binnen de Metropoolregio Amsterdam de mogelijkheden naar bestaande of nieuwe evenemententerreinen die kunnen worden benut om meer spreiding van evenementen op regionale schaal te realiseren. 
 • Met andere Europese steden delen we informatie en wisselen we kennis uit, door elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen en aanpak van toeristische verhuur. 
 • Bij verkoop van gemeentelijk vastgoed altijd een BIBOB toets uitvoeren en in specifieke gebieden en sectoren de Van Traa bepalingen opleggen. Nadere beperkingen voor het gebruik opnemen in de erfpachtvoorwaarden. 

Rekenkamer

Deze week presenteerde de Rekenkamer Amsterdam het rapport ‘Drukte en Leefbaarheid in de stad’. De rekenkamer onderzocht of het college en de bestuurscommissies voldoende doen om de balans tussen leefbaarheid en toegenomen drukte in de stad te bewaken. De rekenkamer erkent dat het vraagstuk rondom drukte en leefbaarheid bijzonder complex is. Het college neemt alle zeven aanbevelingen van de rekenkamer over.

Vier aanbevelingen gaan over het vergroten van kennis over drukte en leefbaarheid in de stad. Bijvoorbeeld over het in beeld brengen van de kosten en opbrengsten van bezoekers aan de stad, het effectief bestrijden van overlast door bezoekers en het meer gebruik maken van informatie van burgers over problemen en oplossingen. Het college blijft investeren in meer kennis en het systematisch verzamelen van informatie. De overige aanbevelingen gaan over de koers van het college op het thema balans in de stad en de ambtelijke organisatie. Ook deze aanbevelingen worden overgenomen. Het ambtelijk team wordt uitgebreid.

Beleid tot nu toe Het college besloot eerder tot structurele maatregelen om het evenwicht tussen bewoners, bezoekers en bedrijven te bewaken:

 • In het centrum gaan meer handhavers aan het werk om overlast te bestrijden.  
 • Vanaf januari geldt een streng hotelbeleid, met gebieden die volledig worden uitgesloten voor nieuwe hotelinitiatieven.
 • Per week sluit de gemeente drie illegale hotels, door nieuwe afspraken met Airbnb wordt de handhaving nog effectiever.
 • Het nieuwe evenementenbeleid is strenger ten opzichte van bezoekersaantallen en geluidsoverlast. Het college stimuleert spreiding naar de randen van de stad.
 • Om spreiding van bezoekers te bevorderen hanteert de gemeente Amsterdam per 1 januari 2017 twee tarieven voor de lokale toeristenbelasting. Binnen de ring geldt een tarief van zes procent. Buiten de ring en boven het IJ betaalt een hotelbezoeker vier procent toeristenbelasting per nacht.
 • Het college dringt het aantal auto’s in de binnenstad terug en creëert meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
 • De stad wordt sneller schoon gemaakt na evenementen, bijvoorbeeld na de jaarlijkse canal parade van de Gay Pride.
 • De gemeente Amsterdam, woningcorporatie Stadgenoot en vermogensbeheerder Syntrus Achmea hebben 1012 Inc opgericht. Het doel is om de leefbaarheid en de diversiteit van het winkelaanbod in het gebied te verbeteren door strategisch vastgoed aan te kopen en te beheren.
 • Het college verlaagt per 1 januari 2017 de vaarsnelheid in de grachten. Dit zorgt voor minder opstoppingen op drukke dagen en minder geluidsoverlast voor omwonenden.