AMSTERDAM - Het college van B en W van Amsterdam heeft ingestemd met de uitbreiding van het aantal deelnemende scholen aan het programma Stadsscholen020. Met de uitbreiding investeert de gemeente in totaal 4,3 miljoen euro in Stadsscholen020: het project waarmee Amsterdam basisscholen met leerlingen die een verhoogd risico lopen op een onderwijsachterstand extra ondersteunt. 

Basisscholen in gebieden met een opeenstapeling van problemen doen hun uiterste best kinderen goed onderwijs te bieden, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Problemen die kinderen vanuit het gezin meenemen, zoals een slechte gezondheid, zwak opvoedklimaat, taalachterstand of armoede, zijn ernstig. Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: “Het college heeft besloten meer geld te investeren in het project. Stadsscholen020 stelt scholen in staat kinderen extra te ondersteunen, zodat zij ongeacht herkomst, thuissituatie of buurt, een succesvolle schoolloopbaan kunnen doorlopen. Een prioriteit van dit college.” 

In september 2016 zijn 12 scholen gestart met het project, daarvoor is 2,8 miljoen euro beschikbaar. In het schooljaar 2017/2018 wordt het project uitgebreid met nog eens 20 tot 30 scholen en wordt 1,5 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. 

Maatregelen De eerste twaalf scholen zijn een half jaar op weg. De samenwerking op en rond de school is versterkt. Schoolleiders en besturen zijn in gesprek met elkaar én met de wijk. Scholen zetten bijvoorbeeld 'extra handen' in de klas en school in om de intern begeleider te ontlasten zodat deze meer ruimte krijgt voor coaching van het team en het verbeteren van de coördinatie van zorg. Ook investeren veel scholen in ouderbetrokkenheid. Zo gaan leerkrachten op huisbezoek, om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kind om de leerresultaten te verbeteren. Een ander voorbeeld is meer samenwerken met wijkorganisaties rond de school om bijvoorbeeld via (naschoolse) activiteiten nog meer in te zetten op talentontwikkeling: iets wat juist voor deze leerlingen belangrijk is.  

De komende maanden gaan de scholen verder aan de slag, waarbij experimenteren een belangrijke plek inneemt. Het is de uitdaging om op zoek te gaan naar wat goed werkt voor deze leerlingen. Wethouder Kukenheim: “De ervaringen van de deelnemende scholen neemt de gemeente mee bij het maken van nieuw onderwijsbeleid. Zo hebben andere scholen in de stad er ook profijt van.”   

Stadsscholen020 in het kort In december 2014 uitte een groep van vijf Amsterdamse basisschooldirecteuren hun zorgen over de situatie op hun school waarbij hun leerlingen, die vaak in een kwetsbare situatie opgroeien, buiten de boot dreigden te vallen. De ervaren problematiek in de klas is vaak verbonden met complexe maatschappelijke problemen als armoede, werkloosheid, taalachterstanden, criminaliteit en leefbaarheid in de wijk. Het college is toen samen met de scholen begonnen met  het tweejarige programma ‘Stadsscholen020’ om ook deze kinderen de beste kansen op  een goede toekomst te kunnen bieden.