AMSTERDAM - Autodelen is een belangrijk instrument voor het efficiënt gebruiken van de schaarse (parkeer)ruimte in de stad. In de Agenda Autodelen staat de visie van de gemeente over hoe we als stad omgaan met autodelen.

Het college van B&W heeft de conceptversie van de Agenda Autodelen (PDF, 775kB) vrijgegeven voor inspraak.

De belangrijkste punten uit de conceptversie van de Agenda Autodelen:

  • Uiterlijk in 2025 zijn alle standplaatsgebonden auto’s uitstootvrij.
  • Het experiment met de stadsbrede autodeelvergunning -voor 100% elektrische autodeelconcepten zonder standplaats- wordt verlengd tot en met 31 december 2018 en uiteindelijk opgenomen in de reguliere parkeerregelgeving.
  • Een nieuwe regeling moet voorkomen dat de parkeerdruk in de stad toeneemt door autodelen. Dit kan door de uitgifte van nieuwe stadsbrede parkeervergunningen voor elektrische deelauto’s zonder vaste standplaats te koppelen aan een evenredige verlaging van de vergunningplafonds in de stad.
  • Er wordt via een experiment onderzocht in hoeverre Amsterdammers behoefte hebben aan een regeling voor particulier autodelen. Waarbij bewoners van twee verschillende vergunninggebieden een auto kunnen delen.

Inspraak

De inspraakperiode loopt van 3 januari t/m 13 februari 2018 via het inspraakformulier.

Verdere procedure

Na de inspraakperiode worden alle reacties verwerkt in een Nota van Beantwoording. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van de inspraak worden opgenomen in de definitieve Agenda Autodelen. De Nota van Beantwoording wordt samen met de agenda voorgelegd aan het college van B&W en vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad. Naar verwachting is dat in de zomer van 2018.

Achtergrond

Autodelen zorgt voor een vermindering van het aantal autokilometers, verlaging van het gemiddelde autobezit en draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Deelauto’s zijn gemiddeld kleiner, schoner en nieuwer dan het gemiddelde Nederlandse wagenpark.
Autodelen is daarom een belangrijk instrument voor efficiënt gebruik van de schaarse (parkeer)ruimte in de stad.