AMSTERDAM - Stadsdeel Zuidoost en Woningcorporatie Stadgenoot hebben afspraken gemaakt over het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een intentieverklaring die het stadsdeel in 2010 sloot met diverse partijen uit de wijk, waaronder Stadgenoot. In dit plan zijn ook de ideeën en wensen van bewoners verwerkt.

Onderdeel van de aanpak is het opknappen van de portieken en het verplaatsen van een deel van de bergingen. Daarnaast is het aanpakken van de openbare ruimte in de plannen opgenomen. Inmiddels is het Maasdrielhof opgeleverd en zijn de straat, stoep en middenberm daar opgeknapt.

In dit artikel lichten wij de huidige stand van zaken toe. Wij willen wij u graag informeren over het werk in de entreehallen en het werk rond de hoven en bergingen in Holendrecht West. Ook komen wij terug op de vragen en opmerkingen van bewoners die tijdens de informatiebijeenkomst vorig jaar november over de aanpak zijn gesteld.

Stadgenoot

Dit jaar rondt Stadgenoot het vernieuwen van de entreehallen van de portieken af. 
Hierbij wordt een deel van de bergingen naar de binnentuinen verplaatst. Op advies van bewoners en de wijkagent zijn die bergingen bij elkaar gezet en goed verlicht.

Afsluiten hoven

Onderdeel van de plannen uit 2010 is het afsluiten van de groene binnenhoven die grenzen aan het Abcouderpad. Op die manier krijgen bewoners van de hoven een gezamenlijke binnentuin. 
Naast het plaatsen van hekken aan de zijde van het Abcouderpad is het afsluiten van de onderdoorgangen parallel aan het Abcouderpad onder de woonblokken door onderdeel van dit plan. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden. Wij zullen bewoners binnenkort uitnodigen voor een bijeenkomst om de plannen verder toe te lichten en daarover met hen in gesprek te gaan.

Afsluiten onderdoorgangen

Op de bewonersavond in november vorig jaar was een deel van de aanwezigen het niet eens met het afsluiten van de onderdoorgang tussen de Maasdrielhof en de Maarsenhof. De gemeente en Stadgenoot hebben toen aangegeven opnieuw naar de situatie te kijken. Besloten is om de onderdoorgang tussen het Maasdrielhof en de Maarsenhof dicht te laten en de zuidelijke onderdoorgang tussen het Maasdrielhof en het Abcouderpad weer open te maken. 
Hierdoor zijn er nu twee onderdoorgangen. Tussen de Meerkerkdreef en het Maasdrielhof is een veilige route aangelegd.

Aanpak openbare ruimte

De afgelopen maanden heeft de gemeente gewerkt aan de inrichting van het Maasdrielhof. 
Het hele hof is vernieuwd en de straat, de stoep en de middenberm zijn opgeknapt.
Het stadsdeel zal in 2017 en2018 de overige hoven en de parkeerplaatsen rond de hoven aanpakken. Bestaande, verouderde materialen, zoals de stenen voor de bestrating, worden vervangen door nieuwe. Wij informeren u later over het uitvoeren van de werkzaamheden.

Uitvaartbedrijf

Op de bewonersavond in november is ook gesproken over het uitvaartbedrijf in de buurt. Veel mensen vonden de aanwezigheid van dit bedrijf niet prettig. De uitvaartondernemers zijn inmiddels verhuisd. De direct omwonenden hebben hierover begin juli een brief gekregen.

Vervolg

Bewoners van Holendrecht West ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een bijeenkomst. Op deze bijeenkomst zullen Stadsdeel en Stadgenoot toelichten waarom de groene hoven worden afgesloten. Wij willen weten wat u hiervan vindt. Daarnaast bespreken wij graag met u de invulling van de binnentuinen en het onderhoud van de harde hoven.

Meer informatie of vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met assistent projectmanager Mirjam van Es door een mail te sturen: m.van.es@amsterdam.nl. Wij proberen binnen twee werkdagen op uw e-mail te reageren.

English version Holendrecht-West courtyards

The Zuidoost district and housing association Stadgenoot have agreed on improvements to safety and security and quality of life in your neighbourhood. The agreements were recorded in a declaration of intent which was approved by the city district committee in 2010. The plan also takes account of residents' ideas and preferences.

Part of the strategy involves refurbishing the building entrances and moving the location of some of the storage sheds. The plans also include improvements to public areas. Work at Maasdrielhof has now been completed, and the street, pavement and grass area between the roads have been re-landscaped.

This article aims to update you on the current situation. We would like to notify you about work in the entrance halls and around the courtyards and storage sheds in Holendrecht West. We are also responding to the questions and comments from residents at last November's information meeting.

Stadgenoot

Stadgenoot will complete its renovation work on the halls to the building entrances this year. This involves moving some of the storage sheds to the courtyard gardens. On the advice of residents and the community police officer, the storage sheds have been placed together and are well lit.

Closing off courtyards

Part of the plans from 2010 involves closing off the green inner courtyards adjacent to Abcouderpad. This will provide residents with a shared courtyard garden. As well as installing fences alongside Abcouderpad, the plans also included sealing off the underpasses parallel to it that go under the housing blocks. These plans now need to be developed further. This year, we will invite residents living in the immediate area for a meeting to explain the plans in more detail and discuss them.

Sealing off underpasses

At the residents' evening held in November last year, some of the people who attended objected to the closure of the underpass between Maasdrielhof and Maarsenhof. Representatives of the city and Stadgenoot agreed to look into the situation. It has now been decided to leave the underpass between Maasdrielhof and Maarsenhof closed and to reopen the southern underpass between Maasdrielhof and Abcouderpad. This means that there are now two underpasses.

Public areas

In recent months, the city has been working on re-landscaping Maasdrielhof. The whole area has been revamped, including the street, the pavement and the grass area between the roads. The other stone courtyards will be revamped in 2017/2018. Also the parking area around the stone courtyards will be revamped. For example, the existing pavements stones will be renewed. We will inform you more about this project later on.

Parking spaces

The parking spaces around Holendrecht will be thoroughly renovated in 2017. This will involve replacing the existing outdated materials, including the street paving stones, with new ones. We will notify you when the work is due to start.

Funeral home

At the residents' evening in November, the issue of the funeral home in the neighbourhood was also raised. Many people were not happy to have this company in the locality. The funeral home has since relocated elsewhere. Residents living in the immediate vicinity were sent a letter about this in early July.

What next?

The residents of Holendrecht West will receive an invitation for a meeting. At that meeting, the city district and Stadgenoot will explain the plans to close the courtyards and to re-landscape public areas and would be interested in hearing your views on them.