AMSTERDAM - Dit blijkt uit de ‘Staat van de corporatiesector’ van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het rapport ‘Realisatiekracht nieuwbouw woningcorporaties’. De Staat werd op 5 februari 2021 door de minister van BZK aan de Kamer aangeboden.


Wat staat er in ‘deze Staat’: “In 2019 realiseren de woningcorporaties 78% van de nieuwbouwplannen voor dat jaar. Beter dan in 2018, toen dit percentage 61% was.

De voorraad sociale huurwoningen neemt in 2019 voor het eerst in jaren weer iets toe. Ook de investeringsvoornemens zitten in de lift. Toch lopen corporaties aan tegen verschillende beperkingen om door te kunnen pakken met het verbeteren van bestaande woningen en het opleveren van nieuwbouw.

Alleen samenwerking op landelijk en gemeentelijk niveau kan de impasse echt doorbreken en kritieke belemmeringen wegnemen: meer geld alleen is niet voldoende. “

Of tewel: De politiek en corporaties moeten keuzes maken: niet alles is mogelijk. Twee van de diverse onderdelen uit dit rapport waarom er keuzes moeten worden gemaakt:

Spagaat betaalbaarheid - investeren
In het maatschappelijke debat speelt de betaalbaarheid van huren een belangrijke rol. In 2019 zijn de huren, gecorrigeerd voor inflatie, nauwelijks gestegen. Toch neemt de roep om de huurstijging te beperken verder toe, zeker in tijden van corona. Het negatieve effect hiervan op de financiële situatie van de corporaties is ingrijpend. Een lagere huurstijging maakt dat er tot 2035 nog minder kan worden geïnvesteerd in nieuwbouw en verduurzaming.

Spagaat nieuwbouw – diverse belemmeringen
Uit het rapport ‘Realisatiekracht nieuwbouw woningcorporaties’ blijkt dat verschillende factoren het realiseren van nieuwbouw op korte termijn in de weg kunnen staan. Onvoldoende bouwlocaties, langdurende gemeentelijke procedures, de sterk stijgende bouwkosten sinds 2017 waren – en zijn – redenen waarom bouwplannen onvoldoende snel van de grond kwamen. Het is zorgelijk dat prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten onvoldoende leiden tot beschikbare bouwlocaties en dat gemeentelijke procedures de nieuwbouw deels vertragen.