AMSTERDAM - Dit bestemmingsplan voorziet in nieuwe woningen en de uitbreiding van het Mediacollege Amsterdam.

Nota van beantwoording

Op 20 juni 2017 gaf het college van B en W het ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege vrij voor ter inzagelegging en de mogelijkheid van zienswijzen. Er zijn enkele zienswijzen ingediend. In de nota van beantwoording is onder andere aangegeven of en zo ja op welke wijze de ingediende zienswijzen aanleiding geven tot aanpassingen van het bestemmingsplan.

Verdere procedure

Op 20 december 2017 is de besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege en het aanvaarden van de MER Haven-Stad geagendeerd. Voorafgaand aan de besluitvorming door de gemeenteraad wordt de raadsvoordracht op 13 december 2017 besproken in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

U kunt bij de vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening aanwezig zijn.

Voor nadere informatie en het raadplegen van de stukken: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadscommissies/ruimtelijke-ordening/

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het raadsbesluit bekendgemaakt op www.amsterdam.nl en in de Staatscourant.