AMSTERDAM - In de zomer van 2016 is onderzoek gedaan naar de mate waarin er in de parkbodem sprake is van natuurlijke veranderingen (bodemdaling), wijzigingen door gebruik (bodemverdichting), bodemkwaliteit en de relatie met het groen. De resultaten tonen onder meer dat het merendeel van de onderzochte bodemlocaties verdicht is en dat er nog niets kan worden geconcludeerd over de kwetsbaarheid van bomen. Voor inzicht in beheermaatregelen is meer structureel onderzoek nodig. Adviezen om de gevolgen van evenementen te beperken worden overgenomen en verbetervoorstellen bij parkrenovaties worden gedeeld.

Bodemonderzoek

Het bodemonderzoek is in de volgende zes stadsparken verricht:

  • Rembrandtpark
  • Vondelpark
  • Oosterpark
  • Gaasperpark
  • Amsterdamse Bos
  • Westerpark (oud en nieuw)

Stadsparken in Amsterdam verschillen van elkaar; veel parken liggen lager dan hun omgeving waardoor veel waterproblematiek wordt veroorzaakt, ook is er verschil in bodemsamenstelling, gebruik en jaar van aanleg. Het trekken van generieke conclusies zal daardoor altijd lastig zijn. Het doen van meer onderzoek zal wel steeds meer inzicht geven in welke beheermaatregelen nodig zijn om de Amsterdamse parken in optimale conditie te houden.

Evenementen

In het Evenementenbeleidskader zijn nieuwe uitgangspunten geformuleerd die o.a. het aantal evenementen, het aantal dagen en de omvang van de evenementen beperken. In het onderzoeksrapport zijn daarnaast gerichte beheeradviezen en maatregelen opgesteld om de impact van evenementen in parken (de grasmat, de heesters én de bomen) te beperken. Deze adviezen worden opgevolgd.

Klimaatbestendigheid

In het rapport

 (PDF, 866 kB)

 worden concrete verbetervoorstellen en oplossingsrichtingen meegegeven voor parkrenovaties. Voorbeelden hiervan zijn het toevoegen van extra waterberging in 'natte parkdelen', een specifieke (bodem)inrichting afgestemd op het type gebruik (intensief/extensief) en het aanpassen van het type beheer of de vegetatie. Op korte termijn zullen we gericht bij bodem (her-)inrichtingen van stadsparken kennis en ervaringen delen met de verschillende relevante organisatieonderdelen en zo de park (-bodem) inrichting verbeteren.

Achtergrond

Een actie uit de Agenda Groen 2015-2018: Investeren in de tuin van de Amsterdammer is 'het meten en monitoren van bodemdaling en bodemverdichting en de gevolgen voor flora en fauna'. Ook wordt in lijn met de acties uit de Agenda Groen verschillende stadsparken geoptimaliseerd voor het gebruik. Bij aanvang van deze parkrenovaties gaan we meer onderzoek doen naar de bodemgesteldheid volgens voorgesteld bodemstappenplan.

Het Rembrandtpark is zo'n stadspark dat binnenkort gerenoveerd wordt. De ervaringen van het Rembrandtpark als voorbeeldproject kunnen vervolgens ingezet worden bij andere geplande parkrenovaties. Al deze metingen zullen worden opgenomen in een database, o.a. ten behoeve van toekomstige parkinrichtingen. Het totaalpakket aan maatregelen moet bijdragen aan het toekomstbestendig maken van onze parken voor wat betreft klimaatbestendigheid en de toename van gebruik.