AMSTERDAM - Drie maanden na de start van het Binnenstad Offensief zijn de eerste resultaten zichtbaar en voelbaar. Het is echter nog te vroeg om te spreken van een daadwerkelijke omslag op straat. Dit blijkt uit een eerste meting van de effecten die de gemeente, de politie en het OM (de driehoek) heeft laten opstellen.

De cijfers en de reacties uit de buurt zijn een motivatie voor de driehoek om door te gaan met het offensief, zeker met het toeristenseizoen voor de deur. Ook geven de resultaten relevante informatie om de overlast en problemen nog gerichter aan te pakken. De resultaten worden de komende weken in de diverse bewoners- en ondernemersoverleggen besproken. Het Binnenstad Offensief is ingesteld tot 1 juni 2017. Over de toekomst heeft de driehoek nog niet formeel besloten, maar zoals het er nu naar uitziet wordt het verlengd tot na de zomermaanden, die altijd zorgen voor extra drukte.

De cijfers: voorzichtig positieve ontwikkeling

Sinds de start van het Binnenstad Offensief daalt het aantal straatroven (van 90 naar 67). De aantallen zakkenrollerij dalen licht (van 1104 naar 1073). Op (nep)dope wordt veel handhaving ingezet waardoor de cijfers stijgen. Het aantal verwijderingsbevelen (maand en 3-maandsbevelen) voor dealers is sinds de start van het Offensief meer dan verdubbeld. Dat in de eerste fase van het Binnenstad Offensief het aantal door de politie geregistreerde incidenten (nep)dope zou stijgen, was voorzien; er wordt immers extra op ingezet. Op termijn moet de inzet er toe leiden dat er minder incidenten zijn.

Ervaringen bewoners: tevreden en terughoudend

Deelnemers van twee panels en een aantal straatmanagers in de gebieden waar het Binnenstad Offensief actief is, is gevraagd naar hun ervaringen, naast andere geënquêteerden. In de inzetbuurten ziet 37% meer politie en gemeentelijke handhaving. De bewoners op de Wallen die via het panel actief betrokken zijn, zijn overwegend tevreden over de aanpak. Anderen zijn nog gereserveerd als het gaat om de effecten van de aanpak.

Andere genomen maatregelen

Naast de extra inzet is op 5 januari jl. het dealeroverlastgebied voor het Wallengebied uitgebreid naar het oostelijk deel van de Haarlemmerbuurt en de uitgaanspleinen. Met dit instrument kunnen dealers voor lange tijd uit een groot deel van de binnenstad worden geweerd. Ook zijn er vijf mobiele camera’s geplaatst op plekken waar veel drugsoverlast is. Deze instrumenten zijn ter ondersteuning van (nep)drugsacties en kunnen ook worden gebruikt bij het tegengaan van andere vormen van criminaliteit en ernstige vormen van overlast. Daarnaast is gestart met een proef met de meldkamer van Handhaving en Toezicht. Bewoners in het centrum die last hebben van personen op straat kunnen 24 uur per dag bellen met 14020 en worden dan doorverbonden met de meldkamer. Waar mogelijk gaat er direct een handhaver op de melding af. Dit type overlast is sinds kort ook beter door te geven via www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving. De meldingen geven de gemeente nog beter inzicht in waar en wanneer deze problematiek zich afspeelt. Naast deze maatregelen wordt onderzocht of technieken voor crowd management ook ingezet kunnen worden op drukke plekken in de binnenstad.

Verlenging tot na de zomer

Over de toekomst heeft de driehoek nog niet formeel besloten, maar zoals het er nu naar uitziet wordt het verlengd tot na de zomermaanden, die altijd zorgen voor extra drukte.

Aanleiding Binnenstad Offensief

De afgelopen jaren hebben bewoners en ondernemers in toenemende mate te maken met overlast en criminaliteit als gevolg van de drukte. Op bepaalde momenten en plekken staat de leefbaarheid in de binnenstad steeds meer onder druk. Om deze negatieve trend op korte termijn te keren heeft het gemeentebestuur samen met de politie en het Openbaar Ministerie besloten een extra team van handhavers en agenten in te zetten. Het doel is om de leefbaarheid te verbeteren en het aantal incidenten te laten dalen. Daarnaast werkt de gemeente aan maatregelen voor de langere termijn om de negatieve effecten van drukte tegen te gaan. Meer informatie over het Binnenstad Offensief is te vinden op www.amsterdam.nl/binnenstadoffensief