NEDERLAND - De Nederlandse bevolking is in 2022 naar verwachting met bijna 227 duizend inwoners gegroeid, tot ruim 17,8 miljoen. Deze toename is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021, toen kwamen er 115 duizend inwoners bij. Vooral het aantal immigranten was hoger dan een jaar eerder. Ruim een kwart van hen is afkomstig uit Oekraïne. Er werden minder kinderen geboren dan in 2021. Dit blijkt uit de meest recente ramingen van het CBS.


De bevolkingsgroei in 2022 komt volledig voor rekening van buitenlandse migratie. De natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) draagt naar verwachting niet of nauwelijks bij: geboorte en sterfte houden elkaar vrijwel in evenwicht. De definitieve cijfers kunnen nog veranderen door ontwikkelingen in de laatste weken van het jaar.

Bevolking groeit door buitenlandse migratie
In 2022 vestigden zich 402 duizend immigranten in Nederland, 150 duizend meer dan een jaar eerder. Dit is met name het gevolg van de situatie in Oekraïne. Vooral in de eerste maanden na de inval van Rusland (24 februari 2022) kwamen relatief veel mensen vanuit Oekraïne naar Nederland. Een deel van hen is inmiddels weer vertrokken, merendeels terug naar Oekraïne. Op 1 december stonden er 89 duizend ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.Ook het aantal emigranten nam toe, maar minder sterk. Per saldo kwamen er door buitenlandse migratie naar verwachting 228 duizend inwoners bij. Ook zonder migratie van en naar Oekraïne komt het migratiesaldo hoger uit dan in 2021.

Naast Oekraïne vooral meer migranten uit Azië
De meeste migranten die vanuit Oekraïne kwamen zijn daar of in de voormalige Sovjet-Unie geboren. Deze groep is dan ook het sterkst toegenomen. Ook het aantal migranten uit Azië nam sterk toe. In deze groep was de immigratie beduidend hoger dan vorig jaar, terwijl de emigratie nog achterbleef. In de top 5 van grootste groepen staan migranten geboren in Syrië (per saldo 15,2 duizend tot en met november), Turkije (11,4 duizend) en India (10,4 duizend). Migranten geboren in Polen staan op de vijfde plaats. Vorig jaar namen zij nog de tweede plaats in achter Syrische migranten.Van in Nederland geboren mensen vertrokken er in 2022 per saldo meer naar het buitenland dan er terugkeerden: tot en met november waren dit er 15,2 duizend, bijna 9 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2020, het eerste jaar na het uitbreken van de coronapandemie, was het migratiesaldo tijdelijk positief.

Minder kinderen geboren, geen natuurlijke aanwas
In 2022 zijn 168 duizend kinderen geboren, ruim 11 duizend minder dan in 2021. Het huidige vruchtbaarheidscijfer past in de dalende trend (sinds 2010), en komt naar verwachting uit op gemiddeld 1,49 kinderen per vrouw. Dat is vergelijkbaar met de geboortecijfers van begin jaren tachtig, toen het vruchtbaarheidscijfer een dieptepunt bereikte. Ook in andere Europese landen werden, na een opleving in 2021, weer minder kinderen geboren in 2022. Tegelijk was de sterfte nog relatief hoog; in een groot gedeelte van 2022 was er sprake van oversterfte. Het aantal overledenen wordt geraamd op 169 duizend, vergelijkbaar met het aantal geboorten. De bevolking is daardoor naar verwachting niet door natuurlijke aanwas gegroeid.

Bron: CBS