NEDERLAND - De politie-cao 2024-2025 is ondertekend. Nadat op 17 november een onderhandelaarsakkoord was bereikt, hebben ook de besturen van de politievakbonden - na het raadplegen van hun leden - hiermee unaniem ingestemd.


Nadat de minister, bonden en korpsleiding een onderhandelaarsakkoord hadden gesloten, zijn de bonden gestart hun achterban te raadplegen. In alle eenheden zijn fysieke bijeenkomsten georganiseerd, aangevuld met digitale sessies waarin de bonden het bereikte akkoord hebben toegelicht en de leden vragen over het akkoord konden stellen. Aansluitend aan deze bijeenkomsten is de leden gevraagd of ze konden instemmen met het voorliggende onderhandelaarsakkoord, wat een ruime meerderheid heeft gedaan. Mede daarom hebben de besturen de minister laten weten akkoord te zijn. Op 19 december 2023 is de cao ondertekend. Het arbeidsvoorwaardenakkoord loopt van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025.

Inkomen

De salarissen van het politiepersoneel worden tijdens de looptijd van de cao, van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025, met gemiddeld 9,5 procent verhoogd. Deze verhoging is als volgt opgebouwd:

  • Per 1 juli 2024 wordt een bedrag van € 100 toegevoegd aan de schaalbedragen. Dit komt neer op een gemiddelde verhoging van het salaris met 2,5 procent.
  • Per 1 juli 2024 wordt het salaris met 5 procent verhoogd.
  • Per 1 januari 2025 wordt het salaris met 2 procent verhoogd.

Deze salarisverhogingen komen boven op de salarisverhoging van 2 procent per 1 januari 2024 die partijen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 hebben afgesproken.

Eenmalige uitkering

Vanwege de hoge inflatie in de afgelopen periode hebben partijen ook afgesproken om nog tijdens de looptijd van de huidige cao het maandinkomen van politiemedewerkers te verbeteren. Vooruitlopend op de nieuwe cao ontvangen politiemedewerkers in de eerste zes maanden van 2024 (januari tot en met juni 2024) een bedrag van € 200,- per maand extra.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de verhoging van de woon-werkverkeervergoeding, inclusieve arbeidsvoorwaarden, duurzame arbeidsvoorwaarden, capaciteit en de arbeidsmarktpositie van het korps.